Falsterbonäsets Naturvårdsförening

Naturskyddsföreningen i Vellinge kommun


•David Carlson talade om visioner för stadsbyggnadskontoret

FNF:s ordförande David Carlson var igår inbjuden av stadsbyggnadsdirektör Hans Folkesson för att tala på en seminariedag för Vellinge kommuns stadsbyggnadskontor. David pratade bl a om:

-Vikten av att öka värdet på vår viktigaste resurs - natur- och kulturmiljön.

-Hur en långsiktigt hållbar utveckling ger ekologiska, sociala och ekonomiska vinster

-Viken av att utgå från varje plats unika förutsättning och möjlighet.

-Bevara och utveckla boendekvalitén - levande orter med småskalig handel och kultur nära till naturen.

-Skapa attraktion genom kvalitét på många plan: närhet, tillgänglighet, möteplatser, blandade städer, kultur, infrastruktur, natur- kulturmiljön.


I grunden handlar det om att kunskap - på fler plan - en förutsättningen vid all utveckling i kommunen. Utan kunskap är det svårt att ta rätt beslut som gör att vi adderar något till de befintliga värden som finns i kommunen, istället för att utarma dem.
•Följ oss på Facebook

Falsterbonäsets Naturvårdsförening har nu en sida på Facebook. Klicka på länken nedan för att komma dit. Det vore såklart kul om du klickar att du ”gillar” oss när du är på sidan.•Köp vår jubileumsbok!

Falsterbonäsets Naturvårdsförenings jubileumsbok “Härligast i världen! “ bjuder till en resa i tid och rum genom den unika natur- och kulturmiljön i Vellinge kommun. Boken har 212 sidor och är rikt illustrerad. Du kan köpa den för 295 kronor på Carlson Ahnell, Mellangatan 44, Skanör, Fågelstations Fyrshop i Falsterbo fyr, Falsterbogåvan, Storgatan 5 i Falsterbo samt på alla kommunens bibliotek. Som medlem i FNF har du möjlighet att köpa boken för 245 kronor på Carlson Ahnell i Skanör. Mer info om boken här.


•Asfalt på Strandbadens parkering?

Falsterbonäsets Naturvårdsförening har i en skrivelse till kommunen ifrågasatt beslutet att asfaltera delar av Strandbadens parkering. Vi anser det mycket olyckligt att delar av Strandbadens naturparkering asfalteras då den ingår i ett område med höga naturvärden. Området är framförallt sommartid ett betydelsefullt rekreationsområde för badgäster, men har också stora kvalitéer för friluftslivet under resten av året. Naturparkeringen är en sammanhängande del av strand, dynlandskap, strandängar och skog. Beträffande pölarna på parkeringen som uppstår  efter regn, så anser vi att kommunens tekniska kontor är mer än tillräckligt kompetent att lösa frågan genom att på rätt sätt tillföra makadam och grus. Som en kompromiss har vi föreslagit att man kan leda in nyttotrafiken från Strandbadsvägen via Kullsbackavägens förlängning och Ammebrovägen till Strandbadens godsintag, och i så fall asfaltera sträckan från Ammebrovägen till godsintaget och toaletthuset. Kommunen lyssnade inte på vår kompromiss och har nu börjat asfaltera körbanorna. Hela detta område - Falsterbo Strandbad inklusive Falsterbo stadspark - är ju dessutom marknadsfört som Naturslinga av Vellinge kommun och Falsterbonäsets Naturvårdsförening gemensamt i ett nyligen invigt Leaderprojekt. Läs skrivelsen i sin helhet här.


Den gamla körbanan med grus.          Körbana som asfalteras.•Invigning av Natur- och kulturvandring i och kring Falsterbo StadsparkFNF:s ordförande David Carlson och kommunstyrelsens ordförande Lars-Ingvar Ljungman har nu invigt slingorna för Natur- och kulturvandringen i och kring Falsterbo Stadspark. Vandringen har kommit till som ett initiativ från FNF i samarbete med Vellinge kommun och Leader Söderslätt. Naturslingan löper genom Falsterbo stadspark och lyfter fram olika naturmiljöer samt ett trettiotal träd via lärorika informationsskyltar. Kulturslingar vindlar fram genom gamla Falsterbo och lyfter bl a fram arkitekter, författare, gallerier, kulturhistoriskt viktiga byggnader och matställen samt övernattningsmöjligheter. Folder med utförlig information finns på turistbyrån. Senare i sommar kommer man digitalt kunna ladda ner information till sin mobil som via gps-navigiering ger direkt information om slingornas respektive sevärdigheter. Via denna länk kan du läsa mer om Natur- och kulturvandringen. FNF:s sekreterare Britt-Elise Björnhov har varit projektledare. Foto P-G Bentz och Lars Olov Björnhov


•Partiena och natur- och kulturmiljön inför valet 2010

Falsterbonäsets Naturvårdsförening, FNF, har med en enkät belyst hur våra politiska partier kommer att agera i ett antal natur- och miljövårdsfrågor under kommande mandatperiod. Med tanke på naturens stora betydelse i Vellinge kommun i såväl ett svenskt som ett internationellt perspektiv anser vi att information inom detta område är värdefull när väljarna ska lägga sina röster. Här kan du ladda ner enkäten.


•Evighetsträd utnämnda i Vellinge kommun

Den 4 juni 2010 blev 13 st evighetsträd utnämnda av Falsterbonäsets Naturvårdsförening och diplomerade av Naturskyddsföreningen i Skåne. Vid ceremonin på Hotell Gässlingen i Skanör fick bl a Vellinge kommun (representerade av stadsarkitekt Lisa Johansson och Lars Wilander (representerad av sin son Christian Wilander) mottaga diplom och skylt att placera på träden. Du kan läsa om alla evighetsträd i Vellinge kommun via denna länk.


•FNF fyller fyrtio år i år!

FNF startade 1970 fyller således 40 år i år! Det kommer vi att fira med olika aktiviteter, bland annat genom fler programpunkter än någonsin förut, hela 23 st! Den 1 augusti inleds vår jubileumsvecka som innehåller dagliga aktiviteter i olika delar av Vellinge kommun. Den 6 augusti invigs vår jubileumsutställning. Utställningen kommer sedan att turnera runt i kommunen under hösten. Samtidigt släpper vi vår påkostade jubileumsbok som både berättar vår fyrtioåriga historia och presenterar det bästa av natur- och kulturmiljövärden i Vellinge kommun. En annan intressant aktivitet under jubileumsveckan är besöket i vår grundare Mikael Kristerssons trädgård, då han pratar om sin mångfaldigt prisbelönta film ”Ljusår” som spelats in just här. Jubileumsåret bjuder också på Rosor på Falsterbonäset som i år går av stapeln för femte året i följd samt Havets Dag som arrangeras för tredje gången.


•Ny detaljplan för Badhytten godkänd

FNF är inte emot att en ny Badhytt byggs i Skanörs hamn. Dock har vi haft synpunkter på såväl storlek och placering av den föreslagna Badhytt som nu godkänts av regeringen. Vi anser det olyckligt att den inkräktar på naturreservatet och med sin höjd och stora volym kommer att dominera den i övrigt småskaliga bebyggelsen i hamnen. Handen på hjärtat; behöver vi verkligen ett 12 meter högt badvaktstorn i Skanörs hamn?


Planen har nu vunnit laga kraft. Men bara för att man får lov att göra något betyder det inte att det är bra. Vi hoppas att Wilander och Pålsson lyssnar på alla de röster som förespråkar en ny Badhytt som smälter in i den befintliga natur- och kulturmiljön. Varför måste nybyggnationer vara så stora i Vellinge kommun? Det finns många bra småskaliga exempel runt om i världen som kan fungera som inspiration för en ny Badhytt. Ge den en chans att bli en omtyckt och viktig mötesplats för invånare och besökare i alla åldrar.


•Gyaskogen räddad

Lars-Ingvar Ljungman har lyssnat och tagit intryck av kommuninvånarnas åsikter när det gäller exploateringen av Gyaskogen. Vi inom FNF är mycket nöjda då kommunens nya ståndpunkt överrensstämmer med det förslag som FNF fört fram i detaljplaneprocessen. Planförslaget kommer nu att ändras och utgångspunkten är då att kommunen:


-Inte upplåter aktuell kommunal skogsmark till exploatören utan bevarar den som naturpark och rekreationsområde och

begränsar höjden av hus på exploatörens mark till maximalt två våningar (utan möjlighet att inreda vinden för boende).


Vidare ska:


-Ny bebyggelse anpassas till omgivande miljöer.

-Skydd för befintliga träd införas.

-Trafiken till och från tennisparkeringen ses över för att får ner hastigheten på Östersjövägen.


Det som nu händer är att exploatören/markägaren kommer att presentera ett nytt förslag (skiss) utifrån beslutet (överenskommelsen). Därefter kommer Vellinge kommun att avgöra hur detta rent formellt ska hanteras.


•Strandhotellstomten skövlad

Strandhotellstomten längst ner på Sjögatan i Falsterbo skövlades under påskhelgen. På bloggen Strandhotellstomten kan du läsa mer och se bilder från förödelsen.


•Banvallen

Sydsvenskan skrev för en tid sedan en artikel om vårt överklagande av Banvallen. Vi förklarar helt kort bakgrunden nedan:

Det hela började med att Länsstyrelsen gjorde ett misstag när FNF och Naturskyddsföreningen i Skåne som remissinstanser inte fick möjlighet att yttra sig i ärendet. I samma veva missade Länsstyrelsen att meddela Vellinge kommun att inget arbete fick påbörjas, med följd att belysningen för 2,5 miljoner kronor stod på plats innan ärendet var avgjort (vilket det alltså fortfarande inte är). Upprinnelsen är delvis vägverkets misslyckade ombyggnad av väg 100 som gjorde cykling fullständigt livsfarlig. Samtidigt som FNF självklart inte vill att någon råkar illa ut på väg 100 anser vi att det är typiskt att det är naturen som får ta stöten; i detta fall belysning rakt igenom ett naturreservat. Frågorna hör egentligen inte ihop! Varför överklagar vi då när belysningen redan är på plats? Jo, först och främst yrkar vi på att en miljökonsekvensutredning görs (underligt nog är det ingen gjord) som utreder belysningens påverkan i naturreservatet. Redan före jul erbjöd FNF kommunen en kompromiss mot att vi drog tillbaka vårt överklagande. Kommunen godtog dock inte vårt kompromissförslag.

Kompromissförslaget innebar att belysningen inte skall vara tänd alla dygnets mörka timmar utan bara när cykelvägen troligtvis används som mest. I FNF:s ögon en bra samförståndslösning med tanke på Länsstyrelsens fadäs. I vår skrivelse till miljööverdomstolen för vi också fram ett alternativ som innebär kompensation för intrånget genom att ytterligare markområden tillförs naturreservatet Skanörs Ljung eller Norra Ljunghusen. Läs hela vårt överklagande här.TIDIGARE NYHETER

MINNESORD Arne Schmitz


Naturfotopionjären och författaren

Arne Schmitz, 83 år, Falsterbo har

avlidit efter en tids sjukdom. Hans

närmaste är hustrun Ulla och

döttrarna Elisabeth och Birgitta

med familjer.

  

    Arne Schmitz föddes i Malmö

  1. 1928.Redan under barndomens

somrar i Falsterbo grundlades hans

naturintresse i allmänhet och

kärleken till Falsterbonäsets natur

i synnerhet. Som 17-åring gick han

med i Svenska Naturskydds-

föreningen, långt innan denna

vuxit till nuvarande folkrörelse. Han

kom sedan under hela livet att på

olika sätt verka inom föreningen

på det regionala och lokala planet.

  

    I början av 1940-talet tillhörde

Arne den lilla skara ungdomar,

kring nestorn Gustaf Rudebeck,

som ”upptäckte” det fantastiska

flyttfågelsträcket vid Falsterbo. Då

föddes också Arnes vilja att skriva om och skildra den svenska naturen i ord och bild. Med åren ledsagades denna publicistiska verksamhet av ett allt starkare engagemang i naturvårdsfrågor och miljöproblematik. Arne utbildade sig till lärare, men efter ett antal år i yrket tog hans naturintresse över och han verkade till sin bortgång som frilansande skribent och fotograf samt var på olika sätt ideellt engagerad i flera föreningar.

  

    Under många år var Arne Schmitz redaktör för Skånes Naturvårdsförbund årsbok och flitig medarbetare med egna artiklar. Han hade under ca 10 år en naturfotospalt i Aktuell Fotografi och medarbetade med text och foto i flera andra tidskrifter och bokverk. Under 25 års tid - varje vecka – fanns Arnes uppskattade natursida i denna tidning, Sydsvenska Dagbladet. Han gav också ut ett tiotal böcker med titlar som ”Djur i skånsk natur”, ”Kampen om utrymmet”, ”Landskap i Förvandling”, ”100 år på Måkläppen” och så sent som 2009 romanen ”Achilles Stjärnkrona”.

  

    Arne var med och bildade Falsterbonäsets Naturvårdsförening 1970 och var under tio år även dess ordförande. En annan förening som låg honom varmt om hjärtat var Måkläppsföreningen, Nordens äldsta naturvårdsförening (bildad 1899). Arne verkade under 39 år fram till sin bortgång som föreningens tredje sekreterare genom tiderna och redigerade så sent som några veckor före sin död dess årsskrift 2011. Arne Schmitz var också pådrivande då skyddet för Måkläppen utvecklades så att ön och dess omgivning 1971 blev avsatt som statligt naturreservat och sälskyddsområde. För sina insatser inom naturvården - och speciellt sitt omfattande arbete för att rädda den skånska kronhjorten - fick Arne Skånes Naturvårdsförbunds högsta utmärkelse, Kronhjortsplaketten. Hans lokala naturvårdsarbete belönades 1996 med Vellinge kommuns miljöpris.

  

    Långt före dagens genombrott av modern teknik med digitala kameror, bildstabilisatorer och autofokus, var Arne en pionjär och förnyare inom naturfotogenren, framför allt vad gäller svartvit fotografering/kopiering. Han vågade experimentera med rörelseoskärpa – vilket levandegjorde motiven av fåglar och hjortdjur på ett tidigare okänt sätt – och han kopierade ofta fram bilder i grafiskt hård kontrast, där resultatet blev mer konst än ren dokumentation. Tidigt drev Arne också frågorna om ett etisk ansvarsfullt naturdokumentärt foto, en högst aktuell problematik idag sedan genombrottet för photoshop och andra manipuleringsmöjligheter. Han var följdriktigt en av initiativtagarna när föreningen Naturfotograferna/N bildades 1966 och han blev dess förste ordförande.

 

    Vi har under drygt 40 år haft den stora förmånen att på nära håll lära känna Arne och arbeta tillsammans med honom. Han var en försynt man, som ofta verkade i bakgrunden som osjälvisk mentor, stöd och kunskapskälla för oss i nästa generation inom den lokala och regionala naturvårdsrörelsen. Det är tungt att han inte fortfarande är med oss och vi kommer att sakna honom mycket. Men framförallt kommer vi att minnas Arne med glädje och tacksamhet.


                                                               JAN-ÅKE HILLARP och MIKAEL KRISTERSSON

                                                               Falsterbonäsets naturvårdsförening

                                                              

 

  


   

HEM   

PROGRAM

KURSER   

TRYCKSAKER

MEDLEMSKAP

VÅRA PROJEKT

INFORMATION

YTTRANDEN

KONTAKT

falsterbonasets_naturvardsforening.html
trycksaker.html
medlemskap.html
vara_projekt.html
information.html
kontakt.html
yttranden.html
kurser.html

Dokumentärfilmaren Mikael Kristersson vinner Arne Schmitz naturvårdspris.- Jag är både överraskad och glad. Arne Schmitz har varit en förebild och inspiratör sedan jag var en liten grabb, säger den märkbart stolta dokumentärfilmaren Mikael Kristersson.


Motiveringen till priset lyder:

Genom sina prisbelönta naturfilmer har Mikael Kristersson satt Falsterbonäset på världskartan. Mikaels praktiska och tålmodiga arbete med skärfläckorna på Landgrens holme har lett till att Vellinge kommun fått en vild och lättillgänglig turistattraktion - med upplevelser under vår och sommar - till glädje för naturälskarna och till gagn för fåglarna.  


- Mikael Kristersson är en mycket värdig första vinnare av Arne Schmitz naturvårdspris, fortsätter David Carlson, ordförande i Falsterbonäsets Naturvårdsförening (FNF).


Mikael Kristersson är född och uppvuxen i Falsterbo. Han började amatörfilma som 13-åring och levererade sina första 16-mm filminslag till skolteveprogram i slutet av 1960-talet. Hans första egna TV-film Måkläppen visades i SVT 1973.


Miljöengagemanget tog fart när han under 1970 engagerade sig för att rädda järnvägen Falsterbo- Malmö som en av initiativtagarna i bildandet av Falsterbonäsets Naturvårdsföreningen. 1995 tilldelades MK Vellinge kommuns miljöpris. 2010 tilldelades han Region Skånes miljöpris.


Arne Schmitz Naturvårdspris är instiftat till Arne Schmitz’ minne för hans insatser och liv i och med den natur han engagerade sig för, av familjen Schmitz och FNF och delas ut till den som har gjort förtjänstfulla insatser för naturen i Vellinge kommun eller är boende i Vellinge och gjort stora insatser för naturen någon annanstans.


Arne Schmitz var en av grundarna av FNF som bildades 1970 som en lokal partipolitiskt obunden organisation för att värna och upplysa om vår största tillgång – naturen.  Han var dessutom föreningens ordförande under 10 år.


Som naturfotograf var Arne Schmitz en nydanare och som publicist en ordens mästare. Framförallt använde han sina kunskaper för att vårda och bevara vårt naturarv. Arne avled 2011.


Detta prestigefyllda naturvårdspris delades ut på FNF:s föreningsstämma tidigare idag. Juryn bestod av FNF:s styrelse samt en representant för familjen Schmitz. Priset består av ett diplom och en inramat fotografi ur Arne Schmitz imponerande produktion.

Planscher från vår pågående JA-kampanj:

Vellinge kommuns miljlöpris 2013 har tilldelats Britt-Elise Björnhov med motiveringen:


Britt-Elise Björnhov har under många år varit aktiv i Falsterbonäsets Naturvårdsförening. Hon har bland annat samordnat och lett arbetet med Naturslingan i Falsterbo stadspark, arbetat med den årliga ekologiska marknaden samt varit drivande i miljöarbetet i skolorna. Dessutom har Britt-Elise som skicklig naturfotograf beskrivit och dokumenterat kommunens natur- och kulturmiljöer.


– Jag ser det som ett erkännande av mitt engagemang för natur- och miljöfrågor genom långt och troget arbete i Vellinge kommun, säger Britt-Elise Björnhov. Sedan flytten till kommunen i början av 1970-talet har jag fungerat som mulleledare och scoutledare på fritiden och som lärare har jag arbetat med utegrupper och utebildning i Skanör-Falsterbo skolor och med miljöråd och Grön flagg i Höllvikens skolor.


– Det viktigaste är att barn och ungdomar får ett hopp inför framtiden. Det är inte miljön som hotar oss - det är vi som hotar miljön och det kan vi göra något åt! Forskningen gör stora framsteg inom miljöområdet, inte minst i Sverige. Vi kan som enskilda alla dra vårt strå till stacken. Den unga opinionen är miljömedveten. I näringslivet är man medveten om sin image och lägger sig gärna till med en miljöpolicy.


-Nu gäller det för politiker på alla plan, inte minst inom kommunalpolitiken, att ta upp tråden och på allvar arbeta för att natur- och miljöhänsyn får samma värde som andra hänsyn när samhället utvecklas.


-De senaste åren har jag engagerat mig i Falsterbonäsets Naturvårdsförening där jag ansvarat för miljöprojekt, några av dem tillsammans med lokala näringsidkare. Vi har undersökt förekomsten av rödlistade fiskar, miljöcertifierade barnkläder, vegetariska menyalternativ... Vi har också börjat att inventera ekologiska producenter av varor och tjänster i kommunen och anordnat ekologiska marknader där även Vellinge kommun deltagit.


-Mitt intresse för natur och miljö har också lett till att jag dokumenterat natur- och kulturmiljöer med min kamera, säger Britt-Elise Björnhov. Nästa utställning blir i kommunhuset under maj månad.

FNF har för tredje valet i följd ställt frågor kring natur- och kulturmiljön till alla partier som ställer upp i kommunvalet i Vellinge. Ett sammandrag av svaren är presenterat i senaste numret av vår medlemstidning Natur i Sydväst. Vi denna länk kan du läsa de fullständiga svaren från respektive parti.


Falsterbonäsets Naturvårdsförening (FNF) är en partipolitiskt obunden ideell förening, bildad 1970 som en krets inom Naturskyddsföreningen och Naturskyddsföreningen i Skåne.


FNF vill verka för att öka värdet på natur- och kulturmiljöer inom Vellinge kommun. Vi vill genom att värna, vårda och visa dessa värden bidra till en mer hållbar utveckling. I detta syfte driver FNF aktuella frågor och utvecklingsprojekt. Föreningen anser att det krävs genomtänkta visioner för att skapa ett attraktivt och långsiktigt hållbart samhälle.


Som remissinstans vill vi påverka Vellinge kommuns fysiska planering samt deras behandling av olika natur- och kulturmiljöärenden.


Föreningen har för närvarande ca 1000 medlemmar.

Vid Falsterbonäsets Naturvårdsförenings årsmöte den 10 mars utdelades ett stipendium på 3000 kronor från Brita och Bengt Borgströms minnesfond för upplysning om floran och faunan i Vellinge kommun med inriktning mot ungdom. 2015 års stipendiat är Karin Persson, verksam på Falsterbo fågelstation. I motiveringen står det ..." för hennes mångåriga och entusiastiska arbete med att på ett lättsamt vis förmedla kunskap om natur- och miljösammanhang genom fågelguidning för tusentals barn- och ungdomar." Karin är en sann naturpedagog med ett brinnande naturintresse, något som säkert "smittat av sig" på åtskilliga unga besökare. Foto: P-G Bentz.

ROLF AXEL NORDSTRÖM VINNER PRESTIGEFYLLT NATURVÅRDSPRIS


Arne Schmitz Naturvårdspris är instiftat till Arne Schmitz minne för hans insatser och liv i och med den natur han engagerade sig för, av familjen Schmitz och Falsterbonäsets Naturvårdsförening och delas ut till den som har gjort förtjänstfulla insatser för naturen i Vellinge kommun eller är boende i Vellinge och gjort stora insatser för naturen någon annanstans.


Motivering till att Rolf Axel Nordström nu tilldelas Arne Schmitz Naturvårdspris lyder;

Rolf Axel Nordström är eldsjälen som byggt upp ett etologiskt och ekologiskt lantbruk d v s ett lantbruk på djurens villkor i samverkan med naturens lagar. Han har uthålligt och trosvisst kämpat för att vi i framtiden ska kunna bedriva ett humant lantbruk. Där ska djuren få leva ut sina naturliga beteenden och jorden brukas utan bekämpningsmedel och kemiska gödselmedel.Rolf Axel inspirerar en bred skara åhörare i olika åldrar till medvetenhet och eftertanke genom sina föredrag och guidade visningar om etologi och ekologi.


-Jag är enormt stolt över Arne Schmitz Naturvårdspris. Då jag kämpat hela hela mitt liv för djuren och naturen är det extra fint att uppmärksammas av Falsterbonäsets Naturvårdsförening, som är en viktig motpart mot den exploatering som ofta drabbar just djur och natur, säger Rolf Axel Nordström.


-Arne Schmitz Naturvårdspris, tillsammans med Djurskyddet Sverige, är det finaste pris jag fått. Vi har en gemensam syn på etologi och ekologi, avslutar Rolf Axel Nordström.Arne Schmitz Naturvårdspris delades ut på FNF:s föreningsstämma. Juryn bestod av FNF:s styrelse samt en representant för familjen Schmitz. Priset består av ett diplom och en inramat fotografi ur Arne Schmitz imponerande produktion.


Tidigare vinnare är dokumentärfilmaren Mikael Kristersson och fotografen Magnus Lundgren.

FALSTERBO NATURFOTOFESTIVAL 2017

KLICKA HÄR FÖR FULL INFORMATION.