STADSMILJÖGRUPPEN


Stadsmiljögruppen är den del av FNF som arbetar med att värna, vårda och visa kultur- och stadsmiljön i Skanör-Falsterbo.


Hållbar utveckling handlar om att ta tillvara de unika möjligheter som finns för varje ort/plats. Såväl socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Det kan handla om att främja kvaliteter som närhet och tillgänglighet, att orten skall ha ett affektionsvärde, vara estetiskt tilltalande, kännas autentisk eller att naturen skall påverkas så lite som möjligt.


Det handlar om att bygga på en befintlig värdegrund som i i de flesta fall är skapad under lång tid. Det krävs med andra ord genomtänkta visioner för ett skapa ett attraktivt och långsiktigt hållbart samhälle.Stadsmiljögruppens handlingsprogram:


  1. -Den klassiska sommarbebyggelsen

På ett foto i panoramaformat från Falsterbohus brygga ca 1910 finns det idag bara kvar fyra av de tolv synliga byggnaderna. Vi vill utöka bevarandeplanerna till att omfatta ett större område så att bebyggelsen med sommarvillor också innefattas. Skanör-Falsterbos karaktär hänger intimt samman med sommarbebyggelsen. En grundlig inventering bör också genomföras.

- Förtätningen

De öppna vångarna och de stora trädgårdarna är viktiga för helhetsintrycket i Skanör-Falsterbo och vi anser det som viktigt att de bevaras. De stora trädgårdarna fungerar också som rastplatser för flyttfåglarna.
- Den lantliga stadsmiljön

Belysning och skyltar bör anpassas till stadsmiljön. Gator med gräsremsa och grus ger småskalig karaktär. Tångvallarna är starkt förknippade med Skanör-Falsterbos historia och det skulle vara intressant att återställa dem till sin orginalhöjd 160 cm på någon sträcka.
- Goda estetiska värden

Rätt proportioner och skala är grundläggande för ny bebyggelse. God estetik och hög arkitektonisk kvalitet bör eftersträvas.- Biltrafiken

Mindre gator ger en naturlig begränsning av trafiken. Alternativa sätt för sommargäster att ta sig till Skanör-Falsterbo bör undersökas. Ett förslag är matarbussar från centrala uppsamlingsplatser inom kommunen.
- Den levande staden

Stadsmiljögruppen arbetar för att Skanör-Falsterbo ska gå från att vara sovstäder till levande städer med större utbud av kultur och handel. Våra tankar innefattar bl a långsiktigt hållbar miljö- och stadsplanering, satsning på teknologi som befrämjar distansarbete, stöd av lokal produktion, utveckling av den småskaliga handeln samt utvecklad gästfrihet och medvetenhet om den goda lokalmiljön hos invånarna.

Falsterbonäsets Naturvårdsförening

TILLBAKA

vara_projekt.html

Naturskyddsföreningen i Vellinge kommun

HEM   

PROGRAM

KURSER   

TRYCKSAKER

MEDLEMSKAP

VÅRA PROJEKT

INFORMATION

YTTRANDEN

KONTAKT

falsterbonasets_naturvardsforening.html
trycksaker.html
medlemskap.html
vara_projekt.html
information.html
kontakt.html
yttranden.html
kurser.html
program.html

Falsterbonäsets Naturvårdsförening (FNF) är en partipolitiskt obunden ideell förening, bildad 1970 som en krets inom Naturskyddsföreningen och Naturskyddsföreningen i Skåne.


FNF vill verka för att öka värdet på natur- och kulturmiljöer inom Vellinge kommun. Vi vill genom att värna, vårda och visa dessa värden bidra till en mer hållbar utveckling. I detta syfte driver FNF aktuella frågor och utvecklingsprojekt. Föreningen anser att det krävs genomtänkta visioner för att skapa ett attraktivt och långsiktigt hållbart samhälle.


Som remissinstans vill vi påverka Vellinge kommuns fysiska planering samt deras behandling av olika natur- och kulturmiljöärenden.


Föreningen har för närvarande ca 1000 medlemmar.