Logotyp FNF

NATIONALSTADSPARK


Gör Falsterbohalvön till en Nationalstadspark!


Falsterbohalvön från området strax öster om Falsterbokanalen och med omgivande havsområden föreslås bli Sveriges andra nationalstadspark.


Detta förslag har utarbetats av FNF:s styrelse och presenterades för kommunalrådet Göran Holm, Vellinge kommun, 11 oktober 2004.


Syfte

Syftet med att upprätta en nationalstadspark är att bevara och utveckla den unika kultur- och naturmiljön på Falsterbohalvön för framtiden. Detta skapar goda förutsättningar för friluftsliv och ökad turism. Det är samtidigt ett framgångsrikt och billigt sätt för samhället att säkerställa en god folkhälsa. Att etablera Sveriges andra nationalstadspark inom Vellinge kommuns gränser är också av stort goodwillvärde för kommunen.


Vad är en nationalstadspark?

Inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläggningar komma till stånd och andra åtgärder vidtas endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas. Upprättandet av nationalstadsparker beslutas av Sveriges riksdag.


Vilket område omfattas?

Hela Falsterbohalvön från och med naturreservaten vid Falsterbokanalen och inklusive omgivande hav till ett djup på 15 meter skall utgöra den nya nationalstadsparken. Den äldre bebyggelsen i Falsterbo och Skanör ska bevaras som kulturminnen. Den yngre bebyggelsen kan utvidgas något inom särskilt angivna områden, men i övrigt ska naturen bevaras i befintligt skick. Golfspel och jakt kan ske maximalt i samma utsträckning som hittills. 


Nationalstadsparken ska värnas, vårdas och visas

Falsterbohalvön är hemort för ca 10 000 personer och många fler bor här under sommaren. De har ett gemensamt ansvar för att Falsterbohalvön bevaras och vårdas. Det gäller också att visa Falsterbohalvöns unika kultur- och naturvärden för andra. En allt bredare kunskap om områdets unika kvaliteter kan bidra till att bevara området för kommande generationer.


Falsterbohalvöns kultur- och naturvärden

I den lilla skriften om Falsterbohalvön som tagits fram av Länsstyrelsen i Skåne län i samarbete med Falsterbonäsets naturvårdsförening står följande att läsa i den inledning som undertecknats av landshövdingen i Skåne län, Bengt Holgersson, och kommunalrådet Göran Holm:

”Sandstränder för bad och rekreation samt unika naturmiljöer bildar tillsammans med bebyggelsen i Skanör och Falsterbo med medeltida anor och andra kulturhistoriska lämningar ett område med enastående kvaliteter i nationellt och europeiskt perspektiv. Natur- och kulturvärdena på Falsterbohalvön saknar motstycke i landet och är av riksintresse för natur- och kulturmiljövården. Falsterbohalvön är också av riksintresse för friluftslivet. Hela kusten har förklarats som internationellt skyddsvärt våtmarksområde


Mer specifikt är följande exempel på dessa värden:

Kulturvärden: Bebyggelse från medeltiden bl.a. med två kyrkor från 1100-talet. Bebyggelsen från slutet av 1800-talet innehåller många hus från olika perioder som är intressanta ur ett arkitekturhistoriskt perspektiv. Kulturhistoriska lämningar som Skanörs borg, Falsterbo slott, Kolabacken, Falsterbo fyr och det gamla odlingslandskapet med sina vångar och tångvallar. Bre-eväg eller Bredeväg, alltså det gamla inloppet till den ursprungliga hamnen i Skanör. Skeppskyrkogård vid Falsterbo rev. Fornborg på Skanörs Ljung.


Naturvärden: Unikt stor artrikedom av växter och djur. Nordeuropas främsta flyttågellokal. Ljungen med sin för Sverige unika naturtyp och flera sällsynta växter. Strandängar med bl.a. utrotningshotade och fridlysta växter och djur, t.ex. strandpaddor (stinkpaddor) och grönfläckiga paddor. Här finns nu landets viktigaste häckningsplats för skärfläcka. Parkområden med stor artrikedom av buskar, träd och fåglar. Sandrevlar där såväl grå- som knubbsäl ynglar. Sandförflyttningarna i det marina reservatet gör området geologiskt intressant och bottenkaraktären tillsammans med vattenomsättningen skapar förutsättningar för en rik marin flora och fauna. Här finns bl.a. en viktig lekplats för piggvar, ett betydande ruggningsområde för småskrake och området är viktigt för övervintrande änder och svanar.


Friluftsvärden: Härliga sandstränder för bad och rekreation. Tre golfbanor. Två småbåtshamnar. Många rid-, cykel- och promenadvägar i olika miljöer. Falsterbohalvöns värde för befolkningens i Sydvästskåne friluftsliv kan inte nog betonas. Forskning har visat att anpassad fysisk aktivering inom naturbaserade aktiviteter kan halvera risken för hjärt-kärlsjukdomar och stroke, fördubbla benstyrkan hos unga och gamla, öka konditionen, minska antalet depressioner, öka känslan av livskvalitet samt förlänga äldres oberoende i fem till tio år.


Något om bakgrunden till förslaget

Falsterbohalvön har med åren fått ett antal reservat av skilda slag för att skydda dess unika värden. Naturreservat är nu Måkläppen, Flommen, Skanörs Ljung, Norra Ljunghusen, Ljungskogens och Ljunghusens strandbad, Kämpinge strandbad och Falsterbokanalen. Det finns vidare tre djurskyddsområden: Måkläppen, Skanörs revlar, som ingår i Flommens naturreservat, och Ängsnäset, som ingår i naturreservatet Skanörs Ljung. Hela Falsterbonäset är vidare beläget inom den s.k. kustzonen som är upprättad som skydd för naturen och för att skapa goda förutsättningar för det rörliga friluftslivet enligt miljöbalken 4 kap 1 och 4§. Dessutom är vattenområdet intill 6 meters djup vid lågvatten upptaget i den s.k. Ramsarkonventionen som CW-område (Convention of Wetlands), dvs. ett viktigt område för fågellivet i ett internationellt perspektiv. Mot denna bakgrund bildades 1992 ett marint naturreservat intill ett djup av 15 meter. Området kring Falsterbohalvön är också förklarat som särskilt skyddsområde enligt EU:s Fågeldirektiv. Regeringen har föreslagit samma områden som ett gemenskapsintresse enligt EU:s Habitatdirektiv och det utgör också en del av det svenska bidraget till EU:s Natura 2000-nätverk av värdefulla naturområden som upprättats inom unionen.

En huvudtanke med detta förslag är att förenkla hela reservatbildningen på Falsterbohalvön. I stället för de drygt 10 befintliga reservaten bildas en enda nationalstadspark. Hela halvön med omgivande vatten blir således ett reservat. Vissa grönområden som nu ej är naturreservat kommer därmed att inkluderas, t.ex. strandängarna från Knösen och Knävången till Norra Ljunghusen och stadsparkerna i Falsterbo och Skanör. I en särskild förordning stadgas sedan hur olika delar av nationalstadsparken får nyttjas.


Något om Nationalstadsparkens utnyttjande

De unika värdena på Falsterbohalvön ska tas tillvara och utnyttjas för invånare och besökare. En satsning på information, skyltning, vandringsleder, ridvägar och professionell guidning, som syftar till att öka tillgängligheten, bör göras (jfr kommunens projekt ”Pilelandet” och ”NAVE Nortrail”, som har just denna inriktning). Ett program för guidade turer inriktade på kultur och natur kan t.ex. omfatta kulturvandringar i Skanör och Falsterbo, båtturer runt halvön bl.a. med sälskådning, botaniska vandringar i stadsparkerna och på Ljungen, samt fågelskådning med olika inriktning under olika delar av året (vårmorgnar i stadsparkerna, vadarsträck under sommaren, flyttfågelsträck vid Nabben, Kolabacken och Ljungen under hösten, samt övervintrande fågel längs kusterna under vintern).


Ett informationscentrum, kanske med ett vandrarhem byggs strax utanför sydvästra delen av Skanörs Ljung (enligt tidigare förslag till Naturum). Denna byggnad (kan t.ex. kallas Ljunghuset, Flyttfåglarnas hus eller något liknande. Namntävling utlyses?) skulle kunna innehålla informationstavlor, museidel (Eko-museum), föreläsningssal, kafeteria, naturbokhandel. För att sköta denna verksamhet, som skulle vara öppen året om, kan krävas minst fyra helårsarbeten. Eventuellt kan en stiftelse bildas med ansvar för nationalstadsparkens utveckling och drift (inkl informationscentrat).


Att etablera Falsterbohalvön som en nationalstadspark ger många fördelar. Det blir ett slagkraftigt begrepp att marknadsföra. Ett enhetligt informationsmaterial kan produceras och likartad information återkomma i såväl broschyrer som skyltar. En ökad turism från såväl när som fjärran kan förväntas, en turism som bättre än nu kan mötas med information och guidning. Falsterbohalvöns betydelse för hälsan hos invånarna särkilt i närområdet kan inte nog betonas.


Nyttjandet av naturen för friluftsliv och turism ska ske på ett långsiktigt hållbart sätt och inom den ram som olika bevarandemål sätter (se kommunens lokala mål enligt Agenda 21).

Falsterbonäsets Naturvårdsförening

TILLBAKA

vara_projekt.html

Naturskyddsföreningen i Vellinge kommun

HEM   

PROGRAM

KURSER   

TRYCKSAKER

MEDLEMSKAP

VÅRA PROJEKT

INFORMATION

YTTRANDEN

KONTAKT

falsterbonasets_naturvardsforening.html
trycksaker.html
medlemskap.html
vara_projekt.html
information.html
kontakt.html
yttranden.html
kurser.html
program.html

Falsterbonäsets Naturvårdsförening (FNF) är en partipolitiskt obunden ideell förening, bildad 1970 som en krets inom Naturskyddsföreningen och Naturskyddsföreningen i Skåne.


FNF vill verka för att öka värdet på natur- och kulturmiljöer inom Vellinge kommun. Vi vill genom att värna, vårda och visa dessa värden bidra till en mer hållbar utveckling. I detta syfte driver FNF aktuella frågor och utvecklingsprojekt. Föreningen anser att det krävs genomtänkta visioner för att skapa ett attraktivt och långsiktigt hållbart samhälle.


Som remissinstans vill vi påverka Vellinge kommuns fysiska planering samt deras behandling av olika natur- och kulturmiljöärenden.


Föreningen har för närvarande ca 1000 medlemmar.