fnf logotyp

HAVETS DAGSyftet med dagen är att belysa havets betydelse som livsmiljö och särskilt uppmärksamma förändringarna i denna samt att visa på skyddsbehovet för vårt marina kulturlandskap.

 

Havet runt Falsterbohalvön är  synnerligen viktigt ur många aspekter:


-fortplantningsområde för många fiskarter

-övervintringsområde för svanar,  gäss och änder

-kulturhistoriskt viktigt då här finns stenåldersboplatser, medeltida skepp mm.

-för rekreation och fritidsaspekter med bad och vattensporter


En lång rad aktiviteter har genomförts:


-med filmer har vi visat t ex hur kanalen byggdes och torskens situation

-exkursioner har genomförts längs stränderna där geologi, flora och fauna har belysts

-föredrag har hållits om havets situation, skeppsvraken utanför kusterna mm

-Naturskyddsföreningens tipsrunda

-utställningar visande vattenståndets variation, fynd från kusterna, bilder från olika epoker, omhändertagande av skadade djur mm

-provtagningar för att se vad som finns i vattnet

-realtidsfilm från havet

-de olika verksamheterna som verkar kring kanalen har visat upp sig: båtklubben, sjöräddningen (se bilden), kustbevakningen, fiskare och sjöscouterna


Arrangemangen har lockat runt 500 deltagare årligen.


Havets dag har FNF, Falsterbokanalens båtklubb och Calluna som huvudarrangörer. Vid planeringen har även medverkat experter från Teknisk Geologi, LTH, Öresundsfonden, SEA-U, Malmö Kulturmiljö och Malmö Stad. Verksamheten har huvudsakligen finansierats med bidrag från Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet.


Foto: Sjöräddningen visar sin verksamhet på Havets dag 2009. Foto. L:E.Möller.
Falsterbonäsets Naturvårdsförening

TILLBAKA

vara_projekt.html
havets dag

Naturskyddsföreningen i Vellinge kommun

HEM   

PROGRAM

KURSER   

TRYCKSAKER

MEDLEMSKAP

VÅRA PROJEKT

INFORMATION

YTTRANDEN

KONTAKT

falsterbonasets_naturvardsforening.html
trycksaker.html
medlemskap.html
vara_projekt.html
information.html
kontakt.html
yttranden.html
kurser.html
program.html

Falsterbonäsets Naturvårdsförening (FNF) är en partipolitiskt obunden ideell förening, bildad 1970 som en krets inom Naturskyddsföreningen och Naturskyddsföreningen i Skåne.


FNF vill verka för att öka värdet på natur- och kulturmiljöer inom Vellinge kommun. Vi vill genom att värna, vårda och visa dessa värden bidra till en mer hållbar utveckling. I detta syfte driver FNF aktuella frågor och utvecklingsprojekt. Föreningen anser att det krävs genomtänkta visioner för att skapa ett attraktivt och långsiktigt hållbart samhälle.


Som remissinstans vill vi påverka Vellinge kommuns fysiska planering samt deras behandling av olika natur- och kulturmiljöärenden.


Föreningen har för närvarande ca 1000 medlemmar.