logotyp falsterbonäsets naturvårdsförening

NATUR- OCH KULTURVANDRING


Trädslinga i Falsterbo Stadspark – Välkomna!Falsterbonäsets Naturvårdsförening FNF har iordningställt en trädslinga i norra delen av Falsterbo Stadspark i samarbete med Vellinge kommun. Vi vill på detta sätt visa på den unika miljön i denna artrika skogspark och få fler intresserade av att uppleva, vårda och skydda de ”gröna lungor” som fortfarande finns kvar i kommunen.


•Slingan löper som en rosett med två öglor på de hårdgjorda lätt framkomliga stigarna. Slingan är blåmarkerad på stolpar och träd i parken och markerad med heldragen blå linje på kartan. Vid fyra ingångar – bl a från Skoltorget/vita stenarna och Strandbadsvägen/nära Strandbadens P-plats - finns skyltning ”Naturslinga” samt informationstavlor med karta över slingan.


•Längs slingan finns skyltar för 7 olika naturmiljöer (A-G på kartan) samt skyltar för 30 olika träd/buskar. De 7 naturmiljöer som är utmärkta beskriver; skogspark, lövblandskog, bokskog, strandhed, klitter, faunadepå samt parkens fåglar.

Här kan man på nära håll få se, lukta och känna på många av våra svenska träd och buskar. En kortare faktatext finns att läsa vid respektive miljö eller träd. Uppgifter om höjd/ålder gäller arten och inte individen. OBS! Plocka inte blad/frukter från träden - endast från marken. Några av dem är dessutom giftiga! 


•I parken finns också ett antal evighetsträd (märkta ET på kartan) med certifikat från Skånes Naturskyddsförening. Det är grova gamla träd som fått utökat skydd för att kunna åldras och dö med värdighet till nytta för den biologiska mångfalden.


•Foldern med karta och information om natur- och kulturvandringarna i Falsterbo kan laddas ner via denna länk . Den finns även på Skanörs och Höllvikens bibliotek samt på turistbyrån.


•I parken finns många naturliga picnic-platser. Utefter slingan finns en rastplats (märkt R på kartan) som är tillgänglighetsanpassad. I en glänta söder om slingan finns en rastplats med bord/bänkar liksom i sänkan söder därom. Självklart tar ni med ert skräp hem! OBS! Det är eldningsförbud i hela parken.

           


Falsterbonäsets Naturvårdsförening genom Britt-Elise Björnhov, sekreterare FNF


Falsterbonäsets Naturvårdsförening

TILLBAKA

vara_projekt.html

Naturskyddsföreningen i Vellinge kommun

HEM   

PROGRAM

KURSER   

TRYCKSAKER

MEDLEMSKAP

VÅRA PROJEKT

INFORMATION

YTTRANDEN

KONTAKT

falsterbonasets_naturvardsforening.html
trycksaker.html
medlemskap.html
vara_projekt.html
information.html
kontakt.html
yttranden.html
kurser.html
program.html

Falsterbonäsets Naturvårdsförening (FNF) är en partipolitiskt obunden ideell förening, bildad 1970 som en krets inom Naturskyddsföreningen och Naturskyddsföreningen i Skåne.


FNF vill verka för att öka värdet på natur- och kulturmiljöer inom Vellinge kommun. Vi vill genom att värna, vårda och visa dessa värden bidra till en mer hållbar utveckling. I detta syfte driver FNF aktuella frågor och utvecklingsprojekt. Föreningen anser att det krävs genomtänkta visioner för att skapa ett attraktivt och långsiktigt hållbart samhälle.


Som remissinstans vill vi påverka Vellinge kommuns fysiska planering samt deras behandling av olika natur- och kulturmiljöärenden.


Föreningen har för närvarande ca 1000 medlemmar.